Podmínky služby


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s využíváním internetové služby www.hypotecnidomy.cz/trebonskybudicek (dále jen „Třeboňský budíček“) jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Zájemce“).

Provozovatelem služby Třeboňský budíček je společnost Třeboňská hypoteční s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, IČ: 02888980.

1.2 Internetová služba www.hypotecnidomy.cz/trebonskybudicek slouží ke vložení doby konce fixace u hypotečního úvěru a následnému zasílání aktuálních informací z oblasti hypotečních úvěrů. Pro aktivaci služby "Třeboňský budíček" je nutné vložit e-mailovou adresu a datum konce fixace hypotečního úvěru. Tyto dva údaje jsou povinné. Vložení dalších údajů, jako např. telefon a jméno, je pouze na uvážení Zájemce. Tyto dva údaje jsou nepovinné. Zájemce prohlašuje, že veškeré údaje vkládá dobrovolně. Cílem služby je informovat Zájemce o blížícím se konci fixačního období u hypotečního úvěru a podat informace o aktuálních možnostech a úrokových sazbách. Provozovatel webových stránek prohlašuje, že nenese žádnou zodpovědnost za případné promeškání doby vhodné k refinancování hypotéky ze strany Zájemce, ani za náklady s tím spojené.

1.3 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky společnosti umístěné na adrese www.hypotecnidomy.cz/trebonskybudicek  (dále jen „Webová stránka“) a další související právní vztahy.

Provozovatel webových stránek může kdykoliv měnit či doplňovat znění Obchodních podmínek, a to bez nutnosti předešlého ohlášení. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


2.1 Zájemce bere na vědomí, že společnost se žádným způsobem nezavazuje poskytnout, popř. garantovat podmínky a úrokové sazby, zasílané v jednotlivých informačních emailech. Zájemce bere na vědomí, že společnost nenese odpovědnost ani za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ


5.1 Ochrana osobních údajů zájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5.2 Zájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, emailová adresa a datum konce fixace hypotéky (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

5.3 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5.4 Zájemce prohlašuje, že si je vědom, že poskytnutí informací je dobrovolné. Zájemce potvrzuje, že si je vědom, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může zrušit zasláním emailu na adresu info@hypotecnidomy.cz, nebo dopisem zaslaným na adresu Hypoteční dům Třeboň, Táboritská 1259, 379 01 Třeboň. 

5.5 Zájemce souhlasí s tím, že mu bude provozovatel webových stránek zasílat novinky související s předmětem webových stránke www.hypotecnidomy.cz. Provozovatel webových stránek se zavazuje, že Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám. 


4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


4.1 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá.